NLF / Forbund / Luftsport og koronasituasjonen
Jon Gunnar Wold

Luftsport og koronasituasjonen

NLF mottar henvendelser fra klubber og utøvere som lurer på om luftsport – herunder allmennflyging og skoleflyging – kan utøves innenfor de gjeldende smittevernbestemmelsene. 

De nasjonale reglene endres hyppig, men de mest sentrale reglene finnes i den til enhver tid gjeldende covid-19-forskriften. NLF kan ikke se at de nasjonale smittevernreglene i skrivende øyeblikk er til hinder for luftsport, siden verken individuell utøvelse eller «organisert trening» er forbudt, se § 13 første ledd bokstav a. Når det gjelder skoleflyging, er det avklart at denne aktiviteten er omfattet av reguleringen av «kjøreskoler mv», se § 15 a.  Slik aktivitet er tillatt, dersom den «drives smittevernfaglig forsvarlig». 

En rekke kommuner har imidlertid innført lokale restriksjoner som kan ramme utøvelse av luftsport. Vi anbefaler derfor at klubber og utøvere til enhver tid også holder seg oppdatert på lokale bestemmelser. 

Forøvrig vil nasjonale og kommunale anbefalinger kunne tilsi at visse aktiviteter i størst mulig grad bør unngås. Anbefalinger er det opp til den enkelte å ta stilling til med hensyn til relevans og etterlevelse. NLF oppfordrer medlemmene til å følge statlige og kommunale anbefalinger så langt det lar seg gjøre. Oversikt over nasjonale anbefalinger finnes blant annet her.

Dessuten anbefaler NLF å følge de rådene som til enhver tid følger av NIFs smittevernveileder og som for øyeblikket særlig kan være relevant for aktiviteter som i sin helhet skjer innendørs (eksempelvis innendørs modellflyging der flere samles).