NLF / Forbund / Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2020
Jon Gunnar Wold

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper. 

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom 
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne 

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist 15. august 2019
Søknadsfristen er 15. august 2019 for prosjekter med oppstart vår 2020.

For å bli opprettet som søker må du:

 1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
 2. om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
 3. om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
 4. om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.
 5. Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:
 6. prosjektets bakgrunn
 7. prosjektets målsetting
 8. prosjektets målgruppe
 9. prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets 
 10. NIF oppretter eventuelt idrettslaget som søker og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. Mer informasjon sendes dersom du blir opprettet som søker.

Les mer her og her

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2019. 

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no