Hendelser og havarier i 2000  ltarrow.gif (924 bytes)
Sist oppdatert: 30. October 2002
Rapporter fra Flytryggingsrådet (FR) i Mikroflyseksjonen/NAK 

Rapporter fra FR foreligger vanligvis først 1-4 uker etter at hendelse/ havari har funnet sted, og er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av Mikroflyseksjonens Havarikommisjon eller FR.

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med mikrofly som er rapportert til Mikroflyseksjonen så langt i 2000. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Flytryggingsrådet.


Nr. 1 / 00 MISTET MOTOR - TREKKRAFT
Dato: 28/3-2000 Flytype: Rans S-6 Motor: Jabiru

Gangtid motor: 205 timer
Pilotens erfaring på flytypen: 150 timer
Piloten hadde totalt 300 timer på mikrolette fly.
Vær: Vindstille, pent
Personskade: Ingen

Hendelsesforløp:
Etter normal avgang under skoleflyging, avtok trekkraften i motoren i ca. 1500ft høyde. Piloten registrerte vibrasjoner i motoren, avhengig av gasspådraget. Han landet uten problemer på flyplassen igjen.

Undersøkelser:
Tekniske undersøkelser avdekket i første omgang at bakerste høyre sylinder hadde vesentlig lavere kompressjon enn de andre sylinderne.

Ved demontering av topplokket viste det seg at ventilsetet hadde løsnet og falt ut av sitt leie. Topplokket er sendt leverandøren, foreløpig uten tilbakemelding.

Konklusjon:
Teknisk kommite bør vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes.


Nr. 2/00 TAP AV KONTROLL

Se egen bulletin (nr.1/00) Dette er Vågå - ulykken og egen bulletin kommer i første Mikro Light Forum. Flytryggingsrådet har sendt spesiell tilrådning til Opplæringskomiteen for videre tiltak etter denne ulykken.


Nr. 3/00 DEFEKT TENNINGSBRYTER, KOLLISJON MED BIL

Dato: 20/5-2000 Flytype: Moyes Dragonfly Motor. Rotax 582
Gangtid fly og motor: ca. 250t
Pilotens efaring på flytypen: 90 timer Piloten hadde totalt 113 timer på mikrofly
Vær: Svak vind, pent Personskade: Ingen

Hendelsesforløp:
Det var rapportert problemer med gasswire som hengte seg opp, samt upålitelig tenningsbryter. Feil ble funnet og reparert på gasswire. Tenningsbryter ble renset. Ved start av motoren med piloten stående foran venstre hovedhjul, viste det seg at motoren hadde for høyt tomgangsturtall. Fartøysjefen reagerte straks med å skru av tenningsbryteren, men den virket ikke! Flyet startet å rulle mens piloten tok tak i venstre ving for å stanse bevegelsen. Dette var ikke vellykket, og etter å ha rullet ca. 10 meter kolliderte flyet med en parkert Volkswagen Transporter. Etter diverse forsøk lot det seg etter hvert gjøre å få stanset motoren via tenningsbryteren. Det ble relativt små skader på flyet, større på bilen.

Tilrådning:
Etter arbeid på motor / forgasser bør flyet sikres ekstra godt under første oppstart. Elektriske brytere som "fusker" bør ikke forsøkes reparert, men skiftes ut med nye.


Nr. 4 / 00  VINGEDROPP I LANDING

Dato: 17/6-2000 Flytype: Petrel amfibium Motor: Hirth F30 A1
Pilotens erfaring på flytypen: 16 timer Piloten hadde totalt 41 timer på mikrofly
Vær: 5 m/s vind, CAVOK , temp. 10 gr.C.
Personskade: Ingen

Hendelsesforløp:
Flyet var etablert på en stabil finale for landing på vann. Rett før landing droppet venstre ving, som tok tak i sjøen. Venstre vingeflottør ble slått løs og nedre venstre ving ble skadet.

Årsak / tilrådning:
Piloten anfører turbulens som årsak. Flytryggingsrådet påpeker behovet for ekstra varsomhet og fokus på innflygingshastighet ved landing i turbulente forhold. Ved landing på vann har man ofte fordelen av å kunne legge landingsretningen rett mot vinden.


Nr. 5 /00 MOTORSTOPP OG NØDLANDING

Dato: 20/6-00 Flytype: Jora Motor: Hirth 2706 ER08 EST
Motorens gangtid: 4:20
Pilotens erfaring på flytypen: 2 timer Piloten hadde totalt 145 timer på mikrolette fly.
Vær: vind 2-6 kts, god sikt, temp + 15 grC.
Personskader: Ingen

Hendelsesforløp:
Flyet var fabrikk-nytt og akkurat ferdig testfløyet. Ca. ett minutt etter avgang med to personer ombord sank plutselig turtallet fra 6200 til 5000 RPM. I neste øyeblikk stoppet motoren helt. Piloten reagerte med nødprosedyre; flatet ut og etablerte beste glidehastighet rett fram. Høyden over startstedet var ca. 850 fot, og piloten valgte å snu tilbake for å lande på flyplassen etter først sterkt å ha vurdert farene ved en slik manøver. Passasjeren / eieren av flyet prøvde forgjeves å starte motoren igjen. Flyet landet uten problemer på flyplassen igjen.

Undersøkelser:
Etter landing lot motoren seg kun dreie i "feil retning". Etter at den hadde kjølt seg ned lot den seg dreie i begge retninger, men med en merkbar følelese av at der var unormal friksjon. "Throttle Body" på begge sylindere ble tatt av for å kunne lyse inn i sylinderne, men man kunne ikke se tegn til skjæring. På undersiden av stempelskjørtene kunne heller ikke noe unormalt sees. Motoren vil bli undersøkt med boroskop før den sendes til fabrikken sammen med prøver av bensinen.

NAK-logo286.gif (1858 bytes)