NLF / Modellfly / Forsikring
Jon Gunnar Wold

Forsikring

Modellflyseksjonens forsikringer:

 • Kollektiv ansvarsforsikring (obligatorisk - inkludert i ditt medlemskap)
 • Ansvarsforsikring stormodell (obligatorisk for modeller over 75 kg)
 • Trygghetsavtale (transport/lagring/bakkekasko) 600 - maks. verdi kr 50.000
 • Trygghetsavtale (transport/lagring/bakkekasko) 1200 - maks. verdi kr. 100.000
 • Ansvarsforsikring for RO1-operasjoner med ubemannet luftfartøy inntil 2,5 kg/60 knop

Kollektiv ansvarsforsikring
Alle medlemmer av modellflyseksjonen som har betalt kontingent er dekket av vår kollektive ansvarsforsikring for modellflyging.

 • Forsikringen dekker skade som oppstår under modellflyging på 3. person, eller 3. manns eiendom som du er strafferettslig ansvarlig for
 • Forsikringen er obligatorisk, og er gyldig fra den dagen NLF har registrert din innbetaling av medlemskontingent i din modellflyklubb.
 • Forsikringen gjelder for modeller mellom 0 og 75 kg maks. startvekt
 • Forsikringen gjelder pr. medlem, ikke pr. modell.
 • Dersom det er krav til flygebevis for den aktuelle modelltypen, må disse være gyldige.
 • Dersom medlem har flygebevis, trekkes ingen egenandel, for øvrig gjelder en egenandel på kr 5000
 • Forsikringen gjelder for flyging i hele Europa (også utenom modellflyplasser)
 • Konkurransepiloter som innehar gyldig sportslisens er dekket over hele verden ved deltakelse på FAI-mesterskap med gyldig FAI sportslisens
 • Dekning utenom FAI-konkurranse i andre områder enn Europa avtales i hvert enkelt tilfelle
 • Elev som flyr under oppsyn av instruktør med gyldig instruktørbevis er dekket
 • Piloten skal ha alle tillatelser i orden, og fly iht. gjeldende bestemmelser

Stormodellforsikring 75 - 150 KG
Piloter som registrerer sine modeller som veier over 75 kg i Modellflyseksjonens stormodellregister kan dekkes av en særlig ansvarsforsikring for store modeller for kr 250,- pr. år. Forsikringen gjelder pr. medlem, og ikke pr. modell. Forsikringen fornyes automatisk ved utsendelse av nytt medlemskort januar hvert år. Forsikringen er gyldig fra det tidspunkt innbetaling er registrert, øvrige vilkår er lik som for vanlig ansvarsforsikring.

Nytteflyging eller kommersiell flyging med andre formål enn sport, hobby og rekreasjon er IKKE dekket av ansvarsforsikring for modeller 0-75 kg eller stormodell 75-150 kg.

Stevneansvar for klubber
Som en del av Seksjonens kollektive forsikring, dekkes bedrifts- og stevneansvar iht. Sakdeerstatningsloven. Dersom det oppstår skade under arrangement som klubben kan holdes ansvarlig for dekkes inntil kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle.

Trygghetsavtale - for uhell, tyveri, brann, transportskade m.m.

Denne forsikringen er valgfri, og kan kjøpes av alle medlemmer. Forsikringen dekker uhell og håndteringsskade, transportskade i bil eller henger, brann, tyveri, hærverk m.m. Med denne forsikringen kan du være trygg på at dine verdier er forsikret når du kjører til og fra stevner (tyveri fra bil), og dersom du skulle få frastjålet verdifult utstyr. Du kan velge mellom forsikringspremie på 600,-/pr. år som dekker inntil 50.000 eller 1200,-/pr. år som dekker inntil 100.000,-.
Forsikringen anbefales i tillegg til evt. annen forsikring, innbo, bilforsikring etc. som ofte dekker meget begrensede verdier, og med høye egandeler.
Les mer om trygghetsavtale her

Ansvarsforsikring RO1 ubemannet luftfart

Medlemmer av NLF modellflyseksjonen som ønsker å ta oppdrag eller fly kommersielt som RO1-operatør, kan tegne en valgfri ansvarsforsikring for RO1-operasjoner med farkoster inntil 2,5 kg startvekt. Denne ansvarsforsikringen dekker all flyging som du som privatperson eller enkeltmannsforetak utøver, og som omfattes av krav til driftstillatelse eller registrering hos Luftfartstilsynet. Forsikringen kan ikke kjøpes av firma (enkeltmannsforetak unntatt).
Forsikringen forutsetter at piloten som flyr har personlig medlemskap i NLF-tilsluttet modellflyklubb, gyldig A-bevis eller bestått droneeksamen, samt at piloten har alle nødvendige tillatelser for den aktuelle flygingen. Forsikringen koster 1500,- pr år og administreres av NLF Modellflyseksjonen. RO1-forsikringen oppfyller kravene i EU-forordning EC785/2004 om forsikring for operatører av luftfartøy.

Bestill forsikring

Obligatorisk ansvarsforsikring for modeller inntil 75 kg er inkludert i medlemskapet ditt. Du behøver ikke å foreta deg noe bortsett fra å melde deg inn og betale kontingenten i tide.
For RO1-forsikring må du sende forespørsel til medlemsservice på e-post melwin@nlf.no
Trygghetsavtale kan du kjøpe i Min idrett.

Gyldighet

Alle forsikringer gjelder fra NLF har registrert innbetaling, og fram til 31/12 samme år. 

Oppsigelse og refusjon

Ved oppsigelse bortfaller forsikringen fra og med 31/12 samme år. Det gis ikke refusjon dersom behovet for forsikring opphører i løpet av året. 

Generelt: Aktsomhet

Skadevolders uaktsomhet - regress
Dersom piloten (skadevolder) har vært grovt uaktsom vil forsikringsselskapet, avhenging av skyldgrad, kunne kreve at piloten tilbakebetaler hele eller deler av erstatningsutbetalingen til skadelidte (regress). Eksempel på uaktsomhet kan være flyging på steder hvor man utsetter andres person eller eiendom for forhøyet risiko, f.eks. ved å fly over folk eller biler.

Skadelidtes uaktsomhet - avkorting
Hvis det blir påvist at den skadelidte har vært (grovt) uaktsom, kan erstatningen bli skjønnsmessig avkortet, eksempelvis dersom skade på bil oppstår som følge av klanderverdig parkering i nærheten av modellflyplass.

Melde skade

Skadeskjema skal fylles ut, og sendes til fagsjef på e-post: jgw@nlf.no.
Ved skade/ulykke med personskade gjelder seksjonens handlingsplan ved ulykker, og dennes varslingsrekkefølge skal følges.
Parallelt med melding av skade på e-post til fagsjef plikter piloten å registrere hendelse på dette skjema som benyttes i flytryggingsarbeidet:
http://nlf.no/skjema/rapportskjema-n-ruhell-uhell-og-ulykker-med-modellfly

Forsikringsvilkår
Gjeldende vilkår finnes vedlagt.