NLF / Modellfly / Modellflyhåndboka
Jon Gunnar Wold

Modellflyhåndboka

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem.
Siste utgave er versjon 1.2 som trådte i kraft fra 1/5-2015. Hva som er nytt, med begrunnelse, kan du lese i dokumentet revisjonsgrunnlag. Øvrig revisjonslogg finnes i hvert dokument.

Luftfartstilsynets forskrift for modellflyging

Luftfartstilsynet har utstedt Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. med virkning fra 01.01.2016. Forskriften gjelder for all flyging med modellfly eller luftfartøy som ikke har fører om bord i Norge, herunder på Svalbard, samt i luftrommet over norsk kontinentalsokkel og norsk økonomisk sone. 
Forskriften skiller mellom "luftfartøy" og "modellfly".  Modellflyhåndboken omhandler modellfly, og ikke luftfartøy. 
I denne forskriften er forskjellen på luftfartøy og modellfly definert slik:
a) Luftfartøy som ikke har fører om bord: innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse
b) Modellfly: innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål.

I denne forskriften omhandler kapittel 2 (dvs. paragrafene 6-10) flyging med modellfly. Det er her viktig å merke seg at begrensningene i paragraf 6, andre ledd ikke gjelder dersom modellflyvingen skjer på en sikker måte i regi av en klubb.  Dette betyr at høydebegrensningen på 120 meter og minsteavstanden til personer, bygninger osv. på 150 meter ikke gjelder for medlemmer av Modellflyseksjonen i NLF, forutsatt at flyvingen forøvrig utføres i henhold til de reglene som er fastsatt i Modellflyhåndboken. Modellflyvingen trenger heller ikke å utføres fra en modellflyplass.

Rapportering av hendelser

Rapporteringspliktige hendelser kan du melde fra om her