NLF / Motorfly / Aktiviteter
Tittel Dato Seksjon Klubb
Kursoppstart 2018: PPL-A/LAPL i Bodø 25.09-2018 Motorfly Bodø Flyklubb
Ski - & sjøflyging 31.12-2018 Mikrofly, Motorfly NLF Ski- & sjøflykomiteen