NLF / Sportsfly / Forsikringsvilkår
Roger Holm

Forsikringsvilkår

Forsikringsvilkår for sportsflygere - STARR Companies
NLF har undertegnet ny forsikringsavtale for de lovpålagte forsikringene på sportsfly, tredjemanns- og passasjeransvar, samt ulykkesforsikring for død/invaliditet. Avtalen er inngått med STARR Companies, og gjelder fra 1. februar 2019. 

Last ned kopi av forsikringsbeviset som følger flygetillatelsen


Forsikringspremien er

Kr 2.300 for to-seters sportsfly, årlig.
Kr 1.800 for en-seters sportsfly, årlig.Forsikringspremien faktureres sammen med gebyret for flygetillatelse som er:

Kr 715 for en-seter
Kr 910 for to-seter.


Forsikringsvilkår for sportsflygere - STARR Companies

Se alle forsikringsvilkårene som gjelder fra 1. februar 2019.


 

VILKÅR FOR SEKSJON 1 – TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 

1. Forsikringen dekker 

(a) Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i henhold til kapittel 10 i Luftfartsloven av 11. juni 1993 nr. 101– Luftfartsloven med senere endringer, eller for skade eller tap som oppstår utenfor luftfartøyet i henhold til Luftfartsloven kapittel 11. 

(b) Sikredes eventuelle forpliktelse til å destruere eller fjerne vraket eller deler av det fra havaristedet, i den utstrekning omkostninger til dette ikke er dekket av kaskoforsikringen. 

(c) Selskapet hefter uansett etter forsikringens opphør overfor tredjemann i 2 måneder etter forsikringens opphør, medmindre luftfartøyet forut er blitt slettet av Luftfartøyregistret eller en eventuell tillatelse til prøveflyging efter Luftfartsloven er tilbakekalt. 

2. Forsikringen dekker ikke 

(a) Personskade (dødsfall eller annen skade) eller tap som lides av enhver direktør eller ansatt i forsikredes virksomhet mens vedkommende handler som ledd i sin ansettelse hos forsikrede eller utfører sine plikter for forsikrede. 

(b) Personskade (fatal eller annen) eller tap som lides av luftfartøyets besetning, kabinbesetning eller annet personell, mens disse er i ferd med å betjene luftfartøyet. 

(c) Personskade (fatal eller annen) eller tap som lides av enhver passasjer mens vedkommende er i ferd med å gå ombord i luftfartøyet, er ombord i luftfartøyet eller forlater luftfartøyet. 

(d) Ansvar for skade på ting, som tilhører forsikrede, eller som forsikrede har til lån, leie eller oppbevaring eller av annen årsak har i varetekt eller har satt seg i besittelse av. 

(e) Ansvar for skade, som oppstår ved ned kasting eller spredning av kjemikalier eller annet materiale eller andre væsker, med mindre det uttrykkelig framgår av forsikringsbeviset at denne risikoen er dekket. 

(f) Ansvar for skade ved forurensning av en hvilken som helst art, med mindre skaden er oppstått som følge av et havari eller en annen nødssituasjon.